Історія ТІСІТ

Історія ТІСІТ

Українсько-польський вищий навчальний заклад - Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) створений  7 грудня 2001 року на перших, установчих зборах засновників. Ініціаторами створення інституту були ряд українських та польських вчених,  в тому числі ректор – Бакушевич Ярослав Михайлович, директор «Бізнес-інкубатора Тернопільщини», проректор – Бакушевич Іванна Всеволодівна, ректор Жешівської вищої школи бізнесу -  Кшиштоф Кашуба, проф. Андрушків Богдан Миколайович та інші юридичні та фізичні особи.  

Інститут отримав дозвіл на свою діяльність розпорядженням виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 215 від 2.03.2001 р., та зареєстрований за №25349301ю0020003 від 7.12.2001 р., як самостійний заклад освіти недержавної форми власності у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії (протокол №40 від 9 липня 2002 року) Інституту надано право на провадження освітньої діяльності на підготовку бакалаврів з напрямів: 0402 Соціологія та 0501 Економіка та підприємництво. 
Ліцензія АА № 234931 видана 18.10.2002 року Міністерством освіти і науки України.

Навчальні плани інституту узгоджувались з планами польських університетів для забезпечення продовження навчання у польських вищих навчальних закладах за програмою «Подвійний диплом». 

Одним із напрямків діяльності Інституту є підтримка освіти та навчання дітей з особливими потребами.  Вдосконалюється методика навчання дітей з особливими потребами : наочний роздатковий матеріал для кожного студента, використання проекційної та комп’ютерної техніки для проведення лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, консультації з викладачами-спеціалістами із сурдоперекладу.

ТІСІТ є  членом: 

 • Європейської асоціації міжнародної освіти,
 • Асоціації університетів України,
 • Асоціації приватних вищих навчальних закладів,
 • Української асоціації маркетингу,
 • Міжнародної кадрової академії.

24 лютого 2004 року при інституті спільним наказом Федерації профспілок України, УКООП спілки України та Міністерства освіти і науки України створено навчально-науково-виробничий комплекс Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) при Інституті. В склад Комплексу ввійшли:

 • Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій,
 • Тернопільська рада професійних спілок,
 • Тернопільська обласна спілка споживчих товариств,
 • Тернопільський кооперативний коледж,
 • Комунальна середня загальноосвітня школа №24, м. Тернополя,
 • Теребовлянська обласна комунальна гімназія-спецшкола-інтернат,
 • Благодійна фундація “Бізнес-інкубатор Тернопільщини”.

Комплекс створений з метою забезпечення координації спільної діяльності навчально-виховних закладів, підприємств, організацій та установ по реалізації Закону України про освіту, впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективного використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури, організації підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та працівників організацій, спільного проведення науково-дослідних робіт, апробації та використання результатів наукових досліджень, підготовки наукових кадрів, розробки навчально-методичного забезпечення.

У 2003-2005 роках на площах аварійного, без опалення та непрацюючого корпусу актового залу обласних профспілок проведено генеральну реконструкцію для будівництва приміщень інституту. Збільшено площу шляхом добудови другого поверху, створено конференц-зал, аудиторії та комп’ютерні класи, встановлено індивідуальне опалення.

У червні 2006 року згідно рішення Державної акредитаційної комісії (протокол №61 від 22 червня 2006 року) Тернопільський інституту соціальних та інформаційних технологій акредитовано за ІІ рівнем провадження освітньої діяльності підготовки бакалаврів:

з напряму 0501 «Економіка та підприємництво», в тому числі за спеціальностями:
6.050100 «Міжнародна економіка» (сертифікат про акредитацію серія  НІ-ІІ №206035),
6.050100 «Економіка підприємства» (сертифікат про акредитацію серія НІ-ІІ №206036);

з напряму 0402 «Соціологія», в тому числі за спеціальністю 
6.040200 «Соціальна робота» (сертифікат про акредитацію серія НІ-ІІ №206034).


У грудні 2007 року ТІСІТ акредитовано за ІІІ рівнем (Сертифікат про акредитацію Серія РІ-ІІІ №205692 від 11 грудня 2007 р. та Наказ МОНУ №2144-Л від 4.12.2007 року). 
Інститут внесено до Реєстру вищих навчальних закладів України – (довідка №07-32, 12.02.2008 року).
Інститут проводить підготовку з чотирьох напрямів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» за денною і заочною формами навчання згідно ліцензіі Серія АВ №420203 від 28.07.2008 р
Президент інституту – Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, голова Ради засновників ТІСІТу.
Ректор ТІСІТу – Бакушевич Ярослав Михайлович, к.т.н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії економічної кібернетики України, дійсний член Міжнародної організації ІЕЕЕ, віце-президент Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України. 
Навчальний процес забезпечує 58 науково-педагогічних працівників, з них з науковими ступенями та вченими званнями – 41 особа (в т.ч. 5 академіків галузевих академій, 7 докторів наук, професорів, 33 - кандидатів наук, доцентів). В інституті на постійній основі працюють 35 осіб, з них: докторів наук та професорів -5, кандидатів наук, доцентів – 19. Лекційні години на 86% читаються викладачами з науковими ступенями та вченими знаннями. 
Підвищення кваліфікації викладацького складу здійснюється шляхом стажування, навчання в аспірантурі. Відповідно до плану науково-дослідної роботи інституту чотири працівники навчаються в заочній аспірантурі в Інституті регіональних досліджень НАН України (2 особи), в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» (2 особи). Над докторськими і кандидатськими дисертаціями працюють 8 осіб через навчання в аспірантурі та докторантурі провідних навчальних закладів м. Львова, м. Тернополя.

Інститут має власне видавництво «ТІСІТ». Видавництво Тернопільського Інституту Соціальних та Інформаційних Технологій (ТІСІТ) – є одним з основних структурних підрозділів Інституту, призначення якого полягає в здійсненні на професійному рівні видавничих функцій Інституту на підставі свідоцтва про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи (серія ДК №1142 від 05.12.2002).

Видавництвом інституту в повному обсязі здійснено навчально-методичне забезпечення літературою з наступних дисциплін: Політекономія, Макроекономіка, Мікроекономіка, Економічна історія, Економіка підприємств, Соціологія, Організація виробництва, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Технологія соціальної роботи, Міжнародна економіка, Аудит, Основи соціальної економіки, Правознавство, Маркетинг, Логіка, Філософія, Теорія статистики, Міжнародна торгівля, Міжнародний досвід організації та практика соціальної роботи. Інформатика та комп’ютерна техніка, Етика та естетика та ін. Науковці інституту приймають активну участь у написанні підручників та навчальних посібників, більша частина з яких отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

З метою реалізації принципів Болонського процесу в інституті налагоджені міжнародні зв’язки. Інститут є членом Європейської асоціації міжнародної освіти. Підписані угоди про співпрацю, обмін викладачами та студентами з 

 • Краківським економічним університетом (м.Краків, Польща) (Угода №3-мд від 18.05.2005), 
 • Університетом м.Жешув, Польща (Угода №2-мд від 9.12.2003),
 • Жешовським Університетом м.Жешов, Польща;
 • Вищою школою менеджменту м.Жешув, Польща (Угода №1-мд від 12.08.2002),
 • Вищою школою соціальних наук, м. Познань, Польща (Угода № 5-мд від 15.09.2008),
 • Державною вищою технічно-економічною школою ім. О. Маркевича, м.Ярослав, Польща;
 • Вищою школою права і адміністрації , м.Жешов, Перемишль, Польща,
 • Ягелонським університетом, м.Краків Польща,
 • Вищою педагогічною школою імені Януша Корчака у Варшаві,
 • Вищою школою економічною в Бялимстоку,
 • Вищою школою бізнесу у Домброві Гурнічей,
 • Старопольською вищою школою у Кєльцах,
 • та іншими іноземними та українськими вищими навчальними закладами.

В інституті проводяться наукові та студентські обміни, стажування викладачів і студентів  у вищих навчальних закладах та  підприємствах Польщі. Науковці з Польщі, Голландії, Канади, США проводять лекції, семінарські заняття зі студентами інституту. Студенти всіх спеціальностей вивчають протягом чотирьох семестрів польську мову і проходять двотижневу мовну практику в Вищій школі менеджменту в м. Жешуві (Польща). На протязі 5-7 семестру студенти вивчають історію, право, економіку та культуру Польщі на польській мові. Для читання лекцій залучаються відомі польські вчені, економісти. 

Лекції про європейський досвід реструктуризації підприємств  та розвиток  економіки Польщі, інших країн Європи, США читали ректор Академії економічної в Кракові  професор  доктор габ. Ричард Боровєцкій проректор Академії Економічної  в Кракові –  професор, доктор габ. Анджей Шромнік., професор Кшиштоф Кашуба з Вищої школи менеджменту в Жешові, професор Темплського університету – Володимир Бандера., Фулбрайт-професори з університетів США, Росії, Польщі. 
Працівники інституту приймають участь у міжнародних проектах, які виконуються в інституті в рамка Європейських рамкових програм, в наукових конференціях, семінарах і тренінгах. 
За останні роки було отримано три гранти міжнародних організацій на проведення досліджень, а саме:

 • ПАУСІ (2003-2004рр.) – проведення досліджень з питань міжрегіонального  та транскордонного співробітництва «Медія, бізнес, громадськість, влада: взаємодія на шляху до євроінтеграції» та видання збірника наукових праць.
 • Фонду «Відродження» (2005р) на проведення  україно-польської конференції та досліджень щодо  популяризації євроінтеграційних процесів.
 • Фонду «Відродження» (2010р) на проведення    Міжнародного форуму: "РЕГІОНИ ЗНАНЬ: Україна в європейському просторі освіти- науки- інновацій для ревіталізації та процвітання територій".

Впродовж останніх років інститутом проведені міжнародні конференції та  науково-практичні семінари, зокрема: 

Щорічно проводяться Дні  науки, Дні відкритих дверей та "Тиждень з Україною в Польщі" спільно з Посольством Польщі польськими університетами – партнерами  Економічним університетом в Кракові.

З 2006 року запроваджено проведення щорічного міжвузівського  науково-методичний семінар «Новітні методи викладання економічних дисциплін» під керівництвом завідувачки кафедри соціального управління інституту. Учасниками семінару були викладачі Київського торгово-економічного університету, Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка та інші.

 В 2012 році ТІСІТ пройшов акредитацію та отримав нову ліцензіюсерії АД №072940 від 16.10.2012 року. 

З 2016 року  узгоджено з Міністерством освіти і науки України  нові спеціальності ТІСІТ, за якими здійснюється підготовка бакалаврів і спеціалістів:

 • міжнародна економічна діяльність,
 • економіка,
 • маркетинг,
 • підприємництво, торгівля і біржова діяльність,
 • соціальна робота

У 2017 році ТІСІТ пройшов акредитацію всіх спеціальностей рівня "бакалавр" до 2027 року, а також отримав ліцензію на навчання рівня "магістр" спеціальності "Економіка".

Детальніше про нову ліцензію ТІСІТ >>>

У 2005-2006 році проведено реконструкцію навчального корпусу

 

Фото реконструкції

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

Увійти